Tlakové

Tlakové

MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA, ÚDRŽBA, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

Oprávnenie evidenčné číslo:
232/4/2007- TZ-S,O(OU,R.M) – Aa2,a3,a4,b1,b2,Ba1,b1,b2,d1,d2,e1
vydané Technickou inšpekciou, a.s.
0167/20/10/TZ-O,S-Aa2,a3,a4,b1,b2,e,f,g,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f2,f4/OPR
vydané TUV SUD Slovakia, s.r.o.

Druh činnosti:
S – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
O – Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu :
OU – Oprava a údržba
R – Rekonštrukcia
M – Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Rozdelenie technických zariadení tlakových podľa druhu:
a – Kotly parné a kvapalinové
b – Tlakové nádoby stabilné
e – Potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny
f – Tlakové nádoby obsahujúce rádioaktívne látky
g – Potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi látkami
f – Bezpečnostné zariadenia