Potrubné vedenia

Potrubné vedenia

DODÁVKA, MONTÁŽ A OPRAVA POTRUBNÝCH ROZVODOV

– Rozvod horúcej vody, pary, vzduchu
– Rozvod vykurovacích plynov (zemný plyn, propán-bután)
– Rozvod technických plynov a ich zmesi
– Rozvod medicinálnych plynov
– Rozvod chladu (chladiace okruhy)
– Potrubné dopravné systémy pre kvapalné a tuhé látky
– Odsávacie potrubie – ťažká vzduchotechnika
– Rozvod ústredného kúrenia (ÚK) – plast, Cu, oceľ, Al-plast
– Rozvod vody (vodoinštalatérske práce)
– Výmenníkové stanice, kotolne, odovzdávacie stanice tepla
– Bezkanálové predizolované potrubie BTV (HV, TÚV, ÚK)
– Výroba potrubných dielov a komponentov

Výroba potrubia:
Oceľové potrubie (materiál tr. 11,12,13,15,17) :
– zváraním elektrickým oblúkom (MIG, MAG, TIG, MMA)
– zváraním plameňom

Plastové potrubie – potrubie z nekovových materiálov (PP, PE, PVC, PVC-P, PVC-U) :
– zváraním na tupo
– polyfúzne zváranie
– zváranie elektrotvarovkami
– spájanie lepením

Ponuka služieb:
Projektová príprava stavieb
Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia v zodpovedajúcom rozsahu
Pevnostné, tepelné a hydraulické výpočty
Odborné prehliadky a odborné skúšky potrubných vedení (stavebná, prvá tlaková skúška, skúška po oprave)
Nátery potrubných vedení (vonkajšie, vnútorné)
Tepelné izolácie potrubných vedení (chladové, tepelné)
Nedeštruktívne kontroly materiálov a zvarov (meranie hrúbky kovového materiálu)
Revízne prehliadky a opravy priemyselných armatúr
Montáž meracích prístrojov (bilančné, fakturačné meranie)