Plynové

Plynové

MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA, ÚDRŽBA, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

Oprávnenie evidenčné číslo:
536/4/2012-PZ-S,O(OU,M,R)-Aa,b,c1,d,e,f,g,h,i,Ba,b,c,d,e,f,g,h1,i
vydané Technickou inšpekciou, a.s.

Druh činnosti:
S – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
O – Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu :
OU – Oprava a údržba
M – Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
R – Rekonštrukcia

Médium:
Vykurovacie plyny
Acetylén
Technické plyny a ich zmesi
Medicinálne plyny

Rozdelenie technických zariadení plynových podľa druhu:
a – Výroba plynu
b– Skladovanie plynu
c – Plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov
d – Zásobovanie plyno z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice)
e – Zvyšovanie tlaku plynu
f – Znižovanie tlaku plynu
g – Rozvod plynu
h – Spotrebu plynov spaľovaním
i – Chladenie a mrazenie