Elektrické

Elektrické

MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA, ÚDRŽBA, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

Oprávnenie evidenčné číslo:
887/4/2008-EZ-S,0(OU,M)-E1-A,B
vydané Technickou inšpekciou, a.s.
306/4/2008-EZ-V-E4.1-A
vydané Technickou inšpekciou, a.s.
008-V-14/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S
vydané Inšpekciou práce Ministerstva obrany SR

Druh činnosti:
S – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
O – Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu :
OU – Oprava a údržba
M – Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V – Výroba vyhradených technických zariadení elektrických

Rozsah činnosti:
E1 – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E4.1 – elektrické rozvádzače

Triedy objektov:
A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu