Stroje

Stroje

V SÚLADE SO ZÁKONNÝMI POŽIADAVKAMI ZÁKONA č. 246/1999 Z.z A NARIADENIAMI VLÁDY SR č. 392/2006 Z.z. A č. 436/2008 Z.z. VYKONÁVAME:

Posúdenie bezpečnosti strojových zariadení, návrh úprav strojových zariadení z hľadiska ich bezpečnosti pre potreby overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle platných predpisov a noriem v spolupráci s oprávnenou právnickou osobou.

Vypracovanie technicko – prevádzkovej dokumentácie strojov a zariadení a ostatné podklady potrebné k certifikačnému konaniu, respektíve k preukázaniu zhody strojného zariadenia z hľadiska bezpečnosti technických zariadení k uvedeniu zariadenia do prevádzky.

Vypracovanie analýzy rizík.

Vypracovanie komplexných návodov na používanie strojov a zariadení.